PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk – formularz NIP 1;

ten i inne załączniki w programie pity 2017

 

formularz-pit-37Podstawowym dokumentem, który wyróżnia się wśród innych dokumentów podatnika są formularze PIT 2017 , a wśród nich druk PIT 37. Formularz PIT 37 nie jest jedynym dokumentem, który musi złożyć podatnik. Formularz NIP 1 przeznaczony jest dla osób fizycznych, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób, które prowadzą tę działalność w formie uczestnictwa w spółkach :

  • jawnych,

  • partnerskich,

  • komandytowych,

  • komandytowo – akcyjnych.

 

Zgłoszenie identyfikacyjne to formalność, którą dokonuje się jednorazowo, w celu nadania NIP. Może być też składany jako zgłoszenie aktualizacyjne, w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji. Trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której podatnik uzyskał numer NIP, nie jest zobowiązany występować po raz kolejny, ale zobowiązany jest do uaktualnienia danych, które związane są z rozpoczęciem prowadzenia działalności. Nie zapominajmy, że najprostszym sposobem na wypełnienie PITu jest pity 2017 program, polecany przez redaktorów naszego portalu podatkowego.

 

Kiedy należy składać zgłoszenie identyfikacyjne?

Zgłoszenie identyfikacyjne podatnika, który jest zobowiązany rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych, a dokonują obliczeń zaliczek na ten podatek sami lub samodzielnie też dokonują opłat w formie zryczałtowanej, nie może nastąpić później niż po złożeniu pierwszej deklaracji, która dotyczy zaliczki lub wpłaty zryczałtowanego podatku.

 

Aktualizacja danych

Przedsiębiorcy posiadają obowiązek aktualizowania danych, objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym poprzez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie w późniejszym czasie niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

 

Uaktualnienie danych zawartych w zgłoszeniu - musi dotyczyć wszystkich modyfikacji danych zawartych w zgłoszeniu od czasu zgłoszenia identyfikacyjnego albo ostatniego zgłoszenia aktualizacyjnego, przekazanego do urzędu skarbowego do dnia składania zgłoszenia. W sytuacji obowiązku wypełnienia formularza aktualizującego, wpisywać powinno się wszelkie obowiązujące dane, a dodatkowo nadany uprzednio podatnikowi numer identyfikacji podatkowej z wyjątkiem numeru rachunku bankowego, jeśli nie uległ on zmodyfikowaniu.

 

Kiedy i jak należy aktualizować dane?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą są zobowiązane dokonać określonych formalności, związanych z prowadzeniem prywatnej firmy. Do takiego obowiązku należy bieżąca aktualizacja danych, które znajdują się w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Przedsiębiorca musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w określonym czasie, to znaczy nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia dokona naje zmiany. Trzeba mieć świadomość, że w zgłoszeniu aktualizacyjnym trzeba uwzględnić wszelkie zmiany, jakie zaszły w danych, dotyczących prowadzonej działalności, w okresie od złożenie ostatniego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jeżeli wypełniamy formularz aktualizacyjny należy wpisać:

  • wszystkie dane związane z prowadzoną działalnością

  • numer NIP nadany podatnikowi

  • numer rachunku bankowego jeżeli uległ zmianie

Po uaktualnieniu informacji w części B.1, gdzie wpisuje aktualne dane identyfikacyjne podatnika, należy też w części B.2 należy zaznaczyć numeru zmienionych pozycji, dzięki temu od razu wiadomo, jakie dane uległy zmianie.

Istnieje możliwość, aby złożyć kilka formularzy, jeżeli trzeba dokonać większej liczby aktualizacji. Przedsiębiorca, który prowadząc działalność jest zobowiązany do podania dużej liczby adresów miejsca prowadzenia działalności powinien wypełnić NIP C. Ma możliwość wypełnienia formularza NIP B, jeżeli posiada inne firmowe konta bankowe. Jeżeli dane zawarte w formularzu są odbiegają od zazwyczaj spotykanych, to trzeba precyzyjnie określić miejsce, w którym ma miejsce firma. Czasami można nawet użyć formy opisowej, np. zakład krawiecki, znajdujący się w przejściu podziemnym pod ulicą (……).

 

Dane identyfikacyjne pracowkika.

Podstawowym źródłem wskazania danych identyfikacyjnych, wprowadzonych w formularzu powinien być dowód osobisty lub inny dokument, mogący potwierdzić tożsamość podatnika. W deklaracji należy podać:

  • adres zamieszkania

  • adres zameldowania

  • adres korespondencyjny

Najczęściej adres zamieszkania to jednocześnie też adres korespondencyjny, ale istnieje też opcja, ze podatnik może wskazać, że korespondencja ma być przesyłana na adres zameldowania lub prowadzonej działalności gospodarczej. Zdarza się, że adres zameldowania, nie jest taki sam, jak zamieszkania. Przepisy w Polsce określają, że obywatel polski ma obowiązek zameldować się na pobyt stały, z tym, że można wskazać tylko jedno miejsce pobytu stałego. Pobyt stały to w myśl przepisów miejsce w wskazanej miejscowości, które charakteryzuje się określonym adresem, gdzie obywatel zamierza przebywać na pobyt stały. Wyróżnia się też pobyt czasowy, który charakteryzuje się przebywaniem w określonym miejscu, ale bez zamiaru stałego pobytu. Podatnik, wpisuje w formularzu tylko adres zameldowania, nie uwzględnia pobytu czasowego. Natomiast w sytuacji, gdy adres zameldowania jest taki sam, jak zamieszkania, wpisuje tylko ten drugi. W dokumencie powinno się też podać dokładny adres najważniejszego miejsca prowadzonej działalności oraz adresy pozostałych miejsc, związanych z prowadzoną działalnością na przykład adresy hurtowni.

 

Numer rachunku bankowego.

W pozycji B.7 podaje się numer rachunku bankowego, który jest niezbędny do uzyskania nadpłaty. Jeżeli nie poda się numeru tego rachunku, poczta polska zwróci pieniądze tradycyjna drogą.

 

NIP 3 za pracownika

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani do zgłoszenia rejestracyjnego osób, które zatrudniają. Płatnik musi dokonać zgłoszenia na formularzu NIP -3. Zasada ta nie obejmuje osób, które już dokonały zgłoszenia identyfikacyjnego. Formularze do zgłoszeń znajdują się we właściwym oddziale urzędu skarbowego. Płatnik jest zobowiązany do dostarczenia formularza NIP-3 podatnikowi, w określonym terminie 7 dni od dnia, w którym została potrącona pierwsza zaliczka na podatek dochodowy lub od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie w sprawie rozliczenia rocznego.

Podatnik jest zobowiązany do dostarczenia formularza NIP-3 w terminie 14 dni, od dnia otrzymania dokumentu, natomiast płatnik musi je dostarczyć też w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza przez podatnika do naczelnika urzędu.

 

Zasada pojedynczego okienka

Zasada pojedynczego okienka daje możliwość złożenia do urzędu miasta albo urzędu gminy druku EDG 1, które staje się podstawą, do wysłania danych przedsiębiorcy bezpośrednio do właściwego oddziału urzędu skarbowego podatnika. Uproszczenie eliminuje konieczność składania dodatkowego dokumentu NIP-1 .Dzięki temu formularze przesłane przez urzędy dają możliwość nadania w ten sposób numeru identyfikacji podatkowej czy jego aktualizacji.