PITy 2017 program

epity1

Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT-11 za 2017 rok?

 

PIT-11 zwiera informacje o dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które płatnik odprowadził za podatnika w danym roku podatkowym. Obowiązkiem płatnika jest przekazanie podatnikowi PIT-11 do 2 marca 2018 roku (poniedziałek). Na podstawie tego formularza podatnik wypełnia następnie rozliczenie roczne 2017.

Rolę płatnika pełni zazwyczaj pracodawca, w przypadku dochodów z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło) będzie to zleceniodawca, a w przypadku przychodów z praw autorskich oraz praw pokrewnych – ich nabywca.

Jeżeli podatnik w trakcie danego roku uzyskiwał przychody z kilku różnych źródeł, np. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia, każdy z płatników wystawi oddzielny PIT-11. Kwoty zawarte w poszczególnych formularzach PIT-11 trzeba będzie zsumować i dopiero wtedy wpisać do formularza PIT-37 lub PIT-36 (jeżeli rozliczane są także dochody uzyskane bez pośrednictwa płatnika).

Brak druku PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku terminowego rozliczenia się z fiskusem, oznacza to, że niezależnie od tego czy płatnik wywiązał się z obowiązku wystawienia PIT-11, czy też nie, trzeba złożyć PIT-37 formularz do końca kwietnia 2018 r. Ponieważ samodzielne wypełnienie zeznania może okazać się trudne, w takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z płatnikiem i wyjaśnić sytuację.

Warto zapamiętać, że PIT-11 nie zostanie wystawiony, jeżeli do 10 stycznia 2018 r. podatnik przekaże płatnikowi PIT-12 (oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym). W takiej sytuacji obowiązkiem płatnika będzie wypełnienie zeznania za podatnika oraz terminowe przekazanie go do właściwego urzędu skarbowego. Skorzystanie z takiego rozwiązania jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik w ciągu całego roku podatkowego osiągał dochody tylko za pośrednictwem jednego płatnika.