PITy 2017 program

epity1

Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37 druk

 

Studenci najczęściej utrzymują się dzięki wsparciu finansowemu od rodziców, a także z pracy dorywczej, czy co też ze stypendiów jakie udaje im się zdobyć. Rodzi się więc pytanie czy student otrzymujący takie dochody powinien płacić od nich podatek i składać coroczną deklaracje PIT? Jakie formularze PIT obowiązują studentów?

 

Analizując ustawę o pit wyraźnie napisane jest, że osiąganie przez osobę fizyczną jakiegokolwiek przychodu rodzi obowiązek podatkowy. Dochód rozumiany jest tu jako stosunek pracy, działalność gospodarcza, najem, działalność wykonywana osobiście. Ostatnia kategoria obejmuje także przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, stypendia sportowe, przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Tak więc student, który w poprzednim roku osiągnął, któryś z wyżej wymienionych dochodów powinien złożyć PIT 37 2017.

 

Jednak tak jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki, w przypadku których student nie musi składać zeznania rocznego. Te wyjątki bliżej opisane są w art. 21 ustawy o PIT. Z artykułu tego wynika, że student nie musi płacić podatku od stypendiów naukowych i za wyniki w nauce (w tym doktoranckie i otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym), których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez odpowiedniego ministra. Osoby otrzymujące stypendia z innych państw muszą zapoznać się z odpowiednimi umowami międzynarodowymi, które regulują te kwestie. Również zwolnione z opodatkowania są świadczenia pomocy materialnej dla studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni. Mowa tutaj o: stypendium socjalnym, stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków oraz zapomogi.

 

Te wyżej wymienione sytuacje nie powodują konieczności rozliczenia się z fiskusem. Natomiast student zobowiązany jest składać druki PIT jeśli otrzymuje stypendium przyznawane przez samorządy i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne kościołów). Dodatkowo obowiązuje limit w wysokości 380 zł, kwoty wypłacane w wyższej wysokości podlegają opodatkowaniu. Ustawa o pit wskazuje również, że zwolniona z opodatkowania jest wartość świadczeń otrzymywanych przez studenta od uczelni w związku ze skierowaniem na studenckie praktyki zawodowe, ale tylko w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Takim zwolnieniom nie podlegają również tzw. prywatne stypendia.

 

Tak więc student, który uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu, na podstawie ustawy o PIT, składa PIT 37 druk do dnia 30 kwietnia następnego roku, po tym, w którym uzyskał dochody.

 

Oczywiste jest więc, że student otrzymujący tylko dochody zwolnione nie jest zobowiązany składać zeznania, ale jeśli oprócz tego pracował i otrzymywał dochody ze stosunku pracy to w zeznaniu uwzględnia tylko i wyłącznie te dochody. W tym celu student przygotowuje i wypełnia niezbędne formularze PIT. Jeżeli w ciągu roku dochód studenta nie przekroczy za 2017 rok kwoty 3089 zł, wówczas zaliczki comiesięcznie wpłacane przez pracodawcę staną się nadpłatą podatku i będą podlegać zwrotowi.

 

Studenci przy rozliczeniach również mogą skorzystać z ułatwień w postaci programu pit 2017 czy aplikacji takich jak e-deklaracje, czy aktywne druki.