PITy 2017 program

epity1

Podatniku, dowiedz się jakie formularze PIT dla kogo;

druki PIT najszybciej wypełnisz przy pomocy

programu pity 2017

 

Przyszedł czas na rozliczenie PIT 2017. W rozliczeniu podatkowym za 2017 rok obowiązuje kilka wzorów formularzy pit: PIT 37 druk, PIT 36 druk, PIT 36L druk, PIT 38 druk oraz PIT 39 druk. Są to dokumenty doskonale znane z lat poprzednich. Osobne druki PIT wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą, osobne - ci, za których składki w roku rozliczeniowym opłacał pracodawca. Przy wypełnianiu pitów warto posłużyć się aplikacją PITy 2017 program, którą w zeszłym roku podatkowym do wypełnienia pita użyło setki tysięcy Polaków. A zatem który pit jest dla kogo?

 

Dla kogo druk PIT 36?

pit 36 drukFormularz PIT 36 skierowany jest do tych podatników, którzy w roku podatkowym 2017 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane przychody pochodzić mogą również z najmu i dzierżawy.

Zeznanie pit 36, podobnie jak druk PIT 37, składa się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (z tą uwagą, że formularz PIT 36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie, opodatkowanych na zasadzie podatku liniowego). Podatnicy, którzy sięgają po PIT 36 druk, mogą korzystać z ulg podatkowych. W tym przypadku do zeznania podatkowego należy dołączyć odpowiedni załącznik PIT/O lub PIT/D. Załącznikami do PIT-36 mogą być: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG i PIT/Z.

Ważne! Formularz PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nie dotyczy więc ryczałtowców, ani opodatkowanych wg karty podatkowej), a których dochody nie mieszczą się w zakresie pit 37.

 

Dla kogo druk PIT 37?

pit 37 drukNajpopularniejszym drukiem jest PIT 37 formularz, wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich firm oraz rencistów i emerytów. Udokumentowane przychody mogą pochodzić wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi zatem o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, stypendia, umowy-zlecenia i umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje przychody z wybranych źródeł, wybierając opcję sposobu rozliczenia - indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Korzysta przy tym z ulg podatkowych, ale musi w tym wypadku dołączyć odpowiedni załącznik. Załącznik PIT/D wybierany jest przez podatników, którzy odliczają wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. Innymi załącznikami dla druku pit 37 są PIT/O i PIT/2K.

Ważne! Jeśli podatnicy będąc w małżeństwie chcą wspólnie opodatkować swoje dochody, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

 

Dla kogo PIT 38?

pit 38 drukPIT 38 druk przeznaczony jest dla osób, które w 2017 roku uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych (z tytułu: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających) lub z udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się za pomocą tego druku również ci, którzy wznieśli wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jeżeli przychody osiągnięte zostały zagranicą, załącznikiem do zeznania PIT-38 jest PIT/ZG. Składa się go osobno dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

 

Dla kogo PIT 39?

pit 39 drukTen wzór formularza przeznaczony jest dla osób, które w 2017 r. uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

 

Ważne! Zgodnie z nowym rozporządzeniem od stycznia 2017 obowiązywać będą nowe wzory formularzy podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników PIT-D i PIT-O.