PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk - formularz NIP 3;

rozliczenie podatkowe 2017 bez tajemnic

 

formularz_pit_37Formularz NIP 3 to zgłoszenie mające charakter identyfikacyjny oraz aktualizacyjny osoby fizycznej, która nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Jest to jeden z najczęstszych dokumentów używanych oprócz deklaracje PIT 37. Formularz NIP 3 czy formularz PIT 37 można pobrać z Internetu. Druk PIT 37 czy formularz NIP 3 są ogólnie dostępne w Internecie czy w programach do wypełniania PITów.

 

Formularz jest przeznaczony dla osób, które :

 • nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • prowadzą działalność gospodarczą w charakterze wspólnika spółki cywilnej, partnerskiej, jawnej, komandytowo-akcyjnej, komandytowej i poza tą działalnością nie prowadzą innej działalności gospodarczej;
 • są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a także płatnikiem składek, przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, jednocześnie sami nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zgłoszenie w celu identyfikacji

Zgłoszenie identyfikacyjne musi dokonać się jeden raz, nie ma tu znaczenia ilość oraz rodzaj opłacanych podatków przed podatnika czy forma opodatkowania. Jeżeli podatnik już wcześniej otrzymał numer NIP w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to podatnik nie jest zobowiązany do wystąpienia o kolejny numer. Ale jest zobowiązany do aktualizowania danych, które są podane w zgłoszeniu.

 

Terminy

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy :

 • we własnym zakresie naliczają zaliczki na podatek albo

 • we własnym zakresie dokonują opłaty w formach zryczałtowanych

muszą dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie przekraczając terminu złożenia pierwszej deklaracji, która dotyczyła zaliczki czy wpłaty zryczałtowanego podatku. Trzeba przyjąć, że pomimo konieczności składania co miesiąc lub kwartał deklaracji, która dotyczy zaliczek przeznaczonych na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgłoszenia trzeba złożyć razem w tym czasie co pierwszą zaliczkę, która jest od razu terminem złożenia deklaracji dotyczącej tej zaliczki.

Pozostali podatnicy muszą dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie, który nie przekroczy terminu złożenia zeznania rocznego.

 

Podatnicy od towarów i usług oraz podatku akcyzowego muszą dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie nieprzekraczającym dokonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu. Zgłoszenie identyfikacyjne to niezależny od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R obowiązek podatnika.

 

Podatnicy, którzy są podatnikami podatków, które są dochodem budżetów gmin muszą wywiązać się z obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie nieprzekraczającym dokonania pierwszej wpłaty podatków oraz wywiązania się ze złożenia pierwsze deklaracji przeznaczonej na podatek od nieruchomości czy podatek rolny lub leśny.

 

Płatnicy :

 • podatków, do których nie odnosi się obowiązek ewidencji jako podatnicy są zobowiązani wywiązać się z powinności zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie, który nie może przekroczyć przekazania do urzędu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej.

 • składek na ubezpieczenie, które nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy lub płatnicy podatków, muszą wywiązać się ze zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie, który nie przekracza terminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego.

 

Pracodawca składa NIP

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych za których płatnik dokonuje rozliczenia podatku, pobiera miesięczne zaliczki albo pobiera zaliczkę pochodzącą z tytułu umowy o dzieło czy umowy zlecenia wywiązują się z obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego przez płatnika. Płatnik zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia będzie musiał dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego na dokumencie NIP- 3. Oczywiście, osoby które wcześniej wywiązały się z obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego nie muszą tego dokonywać powtórnie i te zasady nie donoszą się do takiego podatnika.

 

Ważne :

Płatnik jest zobowiązany o posiadanie odpowiedniego formularza, który może odebrać w odpowiednim, biorąc pod uwagę siedzibę, urzędzie skarbowym.

Płatnik jest zobowiązany do :

 • Przekazania podatnikowi w ciągu 7 dni, licząc od momentu potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy, albo od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie dotyczące rozliczenia rocznego.

 • Przekazania zgłoszenie identyfikacyjne naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia złożenie dokumentu zgłoszenia przez podatnika.

W ciągu 14 dni płatnik przekazuje podatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne od momentu otrzymania zgłoszenia.

W sytuacji, w której tylko aktualizujemy dane, trzeba:

 • Wpisać aktualne dane

 • Wcześniej otrzymany numer identyfikacji podatkowej, wyłączając numer rachunku bankowego, jeżeli nie został zmieniony

 

Organ rentowy

Organ rentowy oraz organ emerytalny jako płatnik mają możliwość dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego za podatnika, dla którego są płatnikami.

Do obowiązków płatnika należy przekazanie zgłoszenia odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od dnia, w którym złożono przed podatnika zgłoszenie.

 

Dowód osobisty

Posiadacze nowego dowodu osobistego, będący jednocześnie podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mają możliwość dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez organ, wydający dowód. Ma on obowiązek poinformować podatnika o obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego, a także o powinności zgłoszenia tego faktu odpowiedniemu urzędnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

Miejsce zamieszkania i zameldowania podatnika

W dokumencie trzeba będzie wpisać miejsce zamieszkania, które jest automatycznie adresem korespondencyjnym, zakładając, że osoba która będzie składała deklarację nie zaznaczy inaczej. Można na przykład zaznaczyć, że korespondencja ma być wysyłana na adres, w którym podatnik jest zameldowany lub adres prowadzenia działalności gospodarczej. Adres zameldowania nie musi być taki sam jak zamieszkania. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się na pobyt stały, może wykazać się jednym takim miejscem. Istnieje miejsce pobytu czasowego, to znaczy miejsca przebywania i mieszkania, ale bez chęci zmiany pobytu stałego. Miejsce pobytu czasowego charakteryzuje się odmiennym adresem od miejsca pobytu stałego. Podatnik składające zgłoszenie identyfikacyjne nie wpisuje miejsca pobytu czasowego, podaje się tylko adres stałego zameldowania lub miejsce zamieszkania.

 

Aktualizacja danych

Aktualizacja powinna być zrealizowana w terminie 30 dni od dnia, w którym dane uległy zmianie. Natomiast podatnicy od towarów oraz usług powinni dokonać aktualizacji nie później niż w ciągu 7 dni, podatnicy podatków lokalnych powinni dopilnować tej powinności razem z terminem złożenia pierwsze w roku deklaracji podatkowej albo w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku. Aktualizacja ma obejmować wszelkie zmiany, jakie dokonały się od poprzedniego zgłoszenia identyfikacyjnego.

 

Istnieje możliwość numerowania formularzy, jeżeli istnieje konieczność złożenia kilku na raz. Jeżeli zamierzamy podać pozostałe numery bankowe wykorzystujemy załącznik NIP- B. Jeżeli podatnik prowadzi działalność w wielu miejscach trzeba skorzystać z dokumentu NIP-C.