PITy 2017 program

epity1

PIT 37 druk – załącznik PIT/D; program Pity 2017 pomoże Ci szybko rozliczyć PIT37


formularz_pit_37Przychodzi czas na rozliczenie podatkowe, pamiętajmy że najłatwiej wykonać je używając pity 2017 program. Załącznik PIT/D jest składany z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT 37 druk. Załącznik PIT/D, składany z  formularzem PIT 37, skierowany jest do podatników, którzy w zeznaniu podatkowym zamierzają dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

 • na spłatę odsetek od kredytu czy pożyczki mieszkaniowej, który został udzielony podatnikowi w latach 2002-2006, czy odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej lub kredytu, który został przeznaczony na spłatę tych kredytów

 • na kontynuowanie gromadzenia oszczędności, ale tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

 • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, która została otrzymana w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe

 • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe na przykład na remont czy modernizację domu/mieszkania, pod warunkiem, że wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

 

Ważne: Dowodów poniesionych kosztów nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego, ale lepiej przechowywać, aż upłynie czas terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Rozliczenie małżonków:

Jeden załącznik PIT/D do formularza PIT 37 składają:

 • małżonkowie rozliczający się indywidualnie

 • małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych,

Ważne : Zasada ta nie odnosi się do małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

 

Załącznik PIT/D należy dołączyć do zeznania, które składa jeden z małżonków (PIT-28, PIT-36, druk PIT 37) albo wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 lub PIT37). Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw razem z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

 

Odliczenie od dochodu:

Podatnicy, mogą dokonać odliczeń z tytułu faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu , dokonują odliczeń stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

Zgodnie z ust. 1 ww. art. 9, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 • od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego,

 • od kredytu, który został przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego,

 • od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego

Należy pamiętać, że „Kredyt mieszkaniowy”, to kredyt , który udzielono bezpośrednio podatnikowi w latach 2002-2006 na pokrycie kosztów finansowania inwestycji, która wiązała się z:

 • Budową budynku mieszkalnego lub

 • Włożeniem wkładu budowlanego albo mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku lub

 • Kupnem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej lub

 • Nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.