PITy 2017 program

epity1

Ulgi podatkowe w druku PIT 37

 

Obecny rok nie przynosi żadnych istotnych zmian odnośnie ulg i odliczeń, z których możemy korzystać składając rozliczenie roczne 2017. PIT druki mają pozostawiony ten sam zakres ulg, które obowiązywały w roku ubiegłym - żadna ulga nie uległa likwidacji. Tak samo również jak w 2009 roku podatnik, który korzysta z ulg powinien do zeznania dołączyć odpowiednie załączniki (PIT/O, PIT/D). PIT-37 druk za rok 2017 złożyć należy do urzędu skarbowego do 2 maja 2017 roku (ponieważ 30 kwietnia przypada w sobotę).

 

Pit-37 druk jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Może on wykazywać dochody uzyskiwane w ramach stosunku pracy, rozliczeń na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie, a także dochody pochodzące z innych źródeł, typu emerytury, renty, stypendia itp. Jest deklaracją typową, przy której zaliczki pobiera płatnik. PIT 37 druk posiada także specjalne możliwości, jakimi są odliczenia. W przypadku jednak, gdy podatnik nie ma zamiaru korzystać w danym roku z ulg, ani nie ma dodatkowych dochodów pochodzących spoza aktualnego miejsca pracy, może zamiast PIT 37 druk zobowiązać pracodawcę do wysłania do urzędu skarbowego za niego PIT-40 lub PIT-40A. Pamiętajmy jednak, że w rzeczywistości jest tak, że właściwie każdy z nas ma możliwość do skorzystania z jakiejś ulgi, należy tylko dowiedzieć się, do jakiej konkretnie mamy prawo i w jaki sposób ją wykazać. PIT 37 formularza w wersji PDF znajdziesz Podatniku na naszej stronie internetowej.

 

W formularzu PIT 37 mamy dwa rodzaje ulg i odliczeń. Dzielimy je na te, które są odpisywane od naszego dochodu i te odpisywane od podatku. Aby dokonać odliczeń, oprócz standardowego druku PIT37 potrzebujemy także załącznika PIT/O, w którym to właśnie zamieszczone są konkretne rubryki do odliczania ulg. Załącznik PIT/O jest podstawowym drukiem do odliczenia wszystkich ulg poza ulgami mieszkaniowymi. Dla nich bowiem przeznaczony jest inny załącznik.

 

Formularz PIT/O jest podzielony na kilka części. W załączniku tym w rubryce - B uwzględniamy te ulgi, które są odpisywane od dochodu. W tym miejscu możemy odliczyć na przykład ulgę za poniesione wydatki w związku z dostępem do Internetu ( musimy to oczywiście udokumentować przedstawiając dowody wpłaty i faktury VAT). Ujmujemy tu także ulgę rehabilitacyjną, która obejmuje takie aspekty, jak: opłacenie przewodników, utrzymanie psa przewodnika, leki zalecone przez specjalistę ( tu możliwość odliczenia to nadwyżka powyżej 100zł/m-c), używanie samochodu osobowego, ulga rehabilitacyjna dla opiekuna, a także wszelkiego rodzaju darowizny. W przypadku darowizn na cele pożytku publicznego limit stanowi - 6% dochodu. Natomiast w przypadku darowizn na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa czy na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła limit nie obowiązuje. Chcąc skorzystać z tego rodzaju odliczeń  w rozliczeniu rocznym 2017 musimy przedstawić dowody wpłaty / przelewu na rachunek bankowy dla organizacji czy na cele kultu religijnego, albo dodatkowo pokwitowanie i sprawozdanie w przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa- zaświadczenie o wartości ekwiwalentu za krew oraz oświadczenie o przyjęciu krwi wystawione przez odpowiedni uprawniony organ. Odliczyć od dochodu możemy także imienne bilety okresowe naszych pracowników. W tej części załącznika PIT/O podatnik może odpisać łącznie do 760 złotych. Limit ten przysługuje także małżonkowi, razem z którym się rozliczamy. Pamiętajmy jednak, że inaczej traktowane są kościelne darowizny, a inaczej te pozakościelne. Wykazujemy oddzielnie te dwa rodzaje darowizn, poprzez wpisanie pełnych kwot na te cele, przy zachowaniu odpowiednich limitów.

 

Kolejna część załącznika PIT/O do druk PIT-37, to rubryka C. Przeznaczona ona jest na te ulgi, które odliczane są od podatku. Tutaj najbardziej powszechna jest ulga na dzieci, czyli ulga prorodzinna. W tej części załącznika podatnik musi podać ile posiada dzieci, które według zasad prawa podatkowego objęte są ulgą. Ulga prorodzinna daje możliwość do odliczenia od podatku maksymalnie 1112,04 zł rocznie na każde dziecko (czyli 92,67 zł miesięcznie). Aby ją otrzymać jesteśmy obowiązani przedstawić: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą oraz zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.