PITy 2017 program

epity1

Dla kogo PIT 37 formularz

 

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - tak w języku prawnym określany jest adresat formularza PIT-37. Podatników tego typu są w Polsce miliony, o czym świadczy fakt, że PIT 37 druk jest najpopularniejszym typem formularza podatkowego. W przyszłym roku, tj. w 2017 roku, należy złożyć go do urzędu skarbowego wyjątkowo do 2 maja. Warto zawczasu upewnić się, czy jest to odpowiedni druk do wykazania przychodów i ewentualnego skorzystania z ulg podatkowych.

 

Druk PIT 37 do wydrukowania jest w programie pity 2017, służącym do automatycznego i bezbłędnego wypełniania zeznań podatkowych. Elektroniczny pomocnik znacznie ułatwi przeprowadzenie wszelkiego typu kalkulacji podatkowych. Wystarczy znać swoje dane osobowe oraz wysokość przychodów i podążać krok po kroku zgodnie ze wskazówkami programu, by w efekcie otrzymać gotowy formularz PIT 37 do wydruku. Wydruk należy dostarczyć do urzędu i sprawa załatwiona.

 

Warto wiedzieć, że formularz PIT 37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka. Wiele osób rozliczających się za pomocą tego formularza korzysta też z pośrednictwa pracodawcy (do tego służy PIT-40) lub ZUS-u. Ma to miejsce wtedy, gdy podatnik nie uzyskał w roku rozliczeniowych dodatkowych dochodów i nie ma zamiaru korzystać z ulg podatkowych.

 

Ważne! Oświadczenie do pracodawcy lub ZUS-u trzeba złożyć do 10 stycznia 2017 r.

 

Możliwość skorzystania z pomocy pracodawcy warunkowa jest faktem, że gros osób rozliczających się za pomocą PIT37 pracuje w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych lub różnego typu instytucjach, stąd źródłem ich przychodów są różnego typu umowy o pracę podpisane z pracodawcą. Wczytując się w brzmienie art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to oni zostali jako pierwsi w kolejności wymienieni w grupie osób składających w urzędzie skarbowym formularz PIT 37. Grupę tę tworzą podatnicy, którzy:

 

1. Wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy, ZUS-u) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej;

2. Nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;

3. Nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci;

4. Nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

 

Ważne! W przypadku wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą ich obojga.